Sunday, February 20, 2011

De laatste bazuin

Sommigen schijnen te denken dat de laatste bazuin, zoals geleerd door de apostel Paulus, dezelfde bazuin is als die welke Johannes heeft voorzegd in het boek Openbaring. Wat is het Bijbelse standpunt in deze? 
De passages waar het om gaat zijn de volgende:
1 Kor.15:51-52   Ziet, ik zeg u een verborgenheid : wij zullen wel niet allen ontslapen , maar wij zullen allen veranderd worden ;
52 In een punt des tijds, in een ogenblik ,
met de laatste bazuin
; want de bazuin zal slaan, en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden, en wij zullen veranderd worden.
1 Thess.4:16-17Want de Heere Zelf zal met een geroep , met de stem des archangels, en met de bazuin Gods nederdalen van den hemel; en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan;
Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen te zamen met hen opgenomen worden in de wolken, den Heere tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij altijd met den Heere wezen .
 
Openb.8:6 En de zeven engelen, die de zeven bazuinen hadden, bereidden zich om te bazuinen. Openb.11:15
En de zevende engel heeft
gebazuind , en er geschiedden grote stemmen in den hemel, zeggende: De koninkrijken der wereld zijn geworden onzes Heeren en van Zijn Christus, en Hij zal als Koning heersen in alle eeuwigheid.
 
Om te beginnen geloof ik niet dat Paulus en Petrus niet over dezelfde bazuin kunnen spreken, aangezien zij allebei wel namens Christus spreken (Gal.1:12=aan Paulus; Openb.1:1, 17-19=aan Johannes), maar NIET   allebei over hetzelfde programma van God spreken.

Paulus is de enige en unieke apostel aan wie de Verborgenheid geopenbaard is en Johannes is één 12 apostelen aan wie een verdere openbaring is gegeven van het koninkrijk van God op aarde. Dat was reeds geprofeteerd en dus bekend in het Oude Testament.

Echter alleen Johannes maakt bijvoorbeeld bekend dat er eerst een 1000 jarig Koninkrijk van vrede op aarde zal zijn met Christus op de troon, met een korte onderbreking, voordat het eeuwige Koninkrijk aanbreekt. Dat is dus een aanvulling op iets wat reeds is bekendgemaakt. Paulus spreekt over een Koninkrijk in de hemel.
Dat is dus tegengesteld aan elkaar, maar is voor ons geen probleem als wij het Woord recht snijden (2Tim.2:15).

Welnu, zo moeten wij een onderscheid maken tussen de laatste bazuin uit het programma van de Verborgenheid waar Paulus over spreekt en de zevende bazuin uit het Profetisch programma waar Johannes over spreekt. Het zijn twee verschillende gebeurtenissen.

De laatste bazuin klinkt als de Gemeente, het Lichaam van Christus opgenomen wordt. De zevende bazuin staat voor het moment dat de koninkrijken van deze wereld terug geclaimd worden die rechtvaardiglijk aan God toebehoren.

Een ander verschil tussen de twee is het tijdselement waarop dit gebeurt. De laatste bazuin van de Opname is tevens de afsluiting van de huidige Bedeling der Genade waarin wij nu leven (Ef.3:2) wat dus betekent dat ook het verborgen programma beëindigd is.
Het profetische programma zal weer verder gaan waar het gestopt is, nu 2000 jaar geleden bij de steniging van Stefanus. Echter het geluid van de zevende bazuin is de "LAATSTE bazuin" in een reeks van zeven welke weer een nieuwe reeks van zeven engelen inluidt (Op.11:17-19 vgl.15:5-8) die   7 gouden fiolen vol met de toorn Gods zullen gaan uitgieten op aarde(Op.16:1 en verder).
M.a.w. wee hem die uit ziet naar de zevende bazuin! Onze hoop is de laatste bazuin !
-Jan Stelma                       Bron...
 

No comments:

Post a Comment

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.