Wednesday, February 16, 2011

Het meest omstreden stukje aarde-The most controversial little piece of land on earth

Deze unieke foto toont waar het uiteindelijk allemaal om gaat en waar satan het om te doen is:
 
HET HEILIGE DER HEILIGEN (nu nog tijdelijk onder de Rotskoepel op het tempelplein in Jeruzalem en in handen van de islam). Het pijltje wijst naar de plaats waar de Ark van het Verbond stond.En waarom is satan zo geïnteresseerd in dit hele kleine stukje van deze wereld?

Omdat hij weet dat Jezus Messias daar straks zijn troon zal vestigen op aarde, en daarom hitst hij alle wereldleiders (de NWO) en de volkeren van deze wereld tegen Israël op in de ijdele hoop hiermee de wederkomst van zijn vijand te frustreren, en die vijand is degene die hem straks 1000 jaar zal vasthouden in de afgrond met hulp van één van Zijn trouwe engelen:

Openbaring 20:1  En ik zag een engel nederdalen uit de hemel met de sleutel des afgronds en een grote keten in zijn hand; 2  en hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en hij bond hem duizend jaren, 3  en hij wierp hem in de afgrond en sloot en verzegelde die boven hem, opdat hij de volkeren niet meer zou verleiden, voordat de duizend jaren voleindigd waren; daarna moet hij voor een korte tijd worden losgelaten.

satan's "uitverkorenen" hebben dan al "de primeur" om als eerste wezens te verdwijnen in de poel van vuur die in eerste instantie door God werd gemaakt om satan te detineren.

Dit is een staaltje "snelrecht" van God, want die twee "uitverkorenen van satan" zijn twee mensen van vlees en bloed, maar aangezien de mens geschapen is als kroon  op God's schepping zijn zij ook de twee eersten die nog vóór de duivel in de poel van vuur worden geworpen omdat ze hun hart en ziel hadden 'verkocht' aan God's tegenstander die origineel notabene geschapen was als dienstknecht van God en  dus ook van de mens.

Openbaring 19:19  En ik zag het beest en de koningen der aarde en hun legerscharen verzameld om de oorlog te voeren tegen Hem, die op het paard zat, en tegen zijn leger. 20  En het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet, die de tekenen voor zijn ogen gedaan had, waardoor hij hen verleidde, die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbaden; levend werden zij beiden geworpen in de poel des vuurs, die van zwavel brandt. 21  En de overigen werden gedood met het zwaard, dat kwam uit de mond van Hem, die op het paard zat; en al de vogels werden verzadigd van hun vlees.

Wie doodt hier "de overigen"?

Messias Jezus!

Openbaring 1:12  En ik keerde mij om, ten einde de stem te zien, die met mij sprak. En toen ik mij omkeerde, zag ik zeven gouden kandelaren, 13  en te midden van de kandelaren iemand als eens mensen zoon, bekleed met een tot de voeten reikend gewaad, en aan de borsten omgord met een gouden gordel; 14  en zijn hoofd en zijn haren waren wit als witte wol, als sneeuw, en zijn ogen als een vuurvlam; 15  en zijn voeten waren gelijk koperbrons, als in een oven gloeiend gemaakt, en zijn stem was als een geluid van vele wateren. 16  En Hij had zeven sterren in zijn rechterhand en uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard; en zijn aanzien was gelijk de zon schijnt in haar kracht.

Het volgende  is de juiste houding van een goede engel die weet dat hij geschapen is als dienaar van God en de mensen, en die weigert zich te laten aanbidden, wat satan als gevallen engel wel illegaal verlangt, want hij was niet geschapen om aanbeden te worden maar om te dienen:

Openbaring 19:10  En ik wierp mij neder voor zijn voeten om hem te aanbidden, maar hij zeide tot mij: Doe dit niet! Ik ben een mededienstknecht van u en uw broederen, die het getuigenis van Jezus hebben; aanbid God! Want het getuigenis van Jezus is de geest der profetie.
 
en nogmaals:

Openbaring 22:8  En ik, Johannes, ben het die deze dingen hoorde en zag. En toen ik ze gehoord en gezien had, wierp ik mij neder voor de voeten van de engel, die ze mij toonde, om te aanbidden. 9  Maar hij zeide tot mij: Doe dat niet! Ik ben een mededienstknecht van u en van uw broederen, de profeten, en van hen, die de woorden van dit boek bewaren; aanbid God!
 
Zie het verschil met de gevallen engel satan:
 
Matteüs 4:8  Wederom nam de duivel Hem (Jezus) mede naar een zeer hoge berg en hij toonde Hem al de koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid, 9  en zeide tot Hem: Dit alles zal ik U geven, indien Gij U nederwerpt en mij aanbidt.
 
Het enige juiste antwoord op dit illegaal verlangen van de gevallen engel satan om aanbeden te worden:
Matteüs 4:10  Toen zeide Jezus tot hem: Ga weg, satan! Er staat immers geschreven: De Here, uw God, zult gij aanbidden en Hem alleen dienen. 11  Toen liet de duivel Hem met rust en zie, engelen kwamen en dienden Hem.

Die rotskoepel zal naar mijn verwachting verdwijnen tijdens een komende aardbeving*,  en daaronder bevindt zich het originele Heilige der Heiligen en de plaats van de Joodse tempel.

* Ezechiël 38:18  Maar te dien dage, wanneer Gog komt in het land van Israël, luidt het woord van de Here HERE (YHWH), dan zal mijn grimmigheid opstijgen in mijn neus, 19  en in mijn naijver, in het vuur mijner verbolgenheid, zal Ik spreken: Waarlijk, te dien dage zal een zware aardbeving het land van Israël teisteren. 20  Ja, beven zullen voor Mij de vissen der zee, het gevogelte des hemels, het gedierte des velds en al het kruipend gedierte dat op de aardbodem kruipt en alle mensen die op de aarde leven; de bergen zullen neerstorten, de bergwanden zullen vallen, elke muur zal ter aarde storten.

 

Har Habayit

 

Geschiedenis van Israël...

 

The most controversial little piece of land on earth

 

No comments:

Post a Comment

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.